Veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor mens, dier en plant

Goed functionerende waterketen

Voor de gezondheid van inwoners is een goed werkende waterketen belangrijk. De kwaliteit van drinkwater moet goed zijn. De riolering moet goed werken zodat bewoners zo min mogelijk in aanraking komen met afvalwater. Daarom moeten alle woningen aangesloten zijn op de riolering of zelf een kleine waterzuivering hebben en voorkomen we zoveel mogelijk dat afvalwater op straat komt als het heel hard regent. De kwaliteit van het water in beken, sloten en vijvers moet passen bij de manier waarop dat water wordt gebruikt. Aan zwemwater, speelwater of viswater stellen we verschillende eisen. Samen met het waterschap zorgen we voor de waterkwaliteit. Dit doen we op deze manieren:

  • Als het water ergens vuil wordt, stoppen we de vervuiling op de plek waar dat gebeurt.

  • We zorgen ervoor dat er zo min mogelijk vervuiling uit het riool in het oppervlaktewater komt.

  • We proberen stilstaand water zoveel mogelijk te voorkomen, want dat kan leiden tot een slechtere waterkwaliteit. Er kan namelijk blauwalg gaan groeien.

  • Om het grondwater aan te vullen laten we regenwater de grond in trekken waar dat kan. Het liefst doen we dat samen met het aanleggen van groen.

Juiste grondwaterstand en grondwaterkwaliteit

We willen graag een grondwaterstand die niet te hoog en niet te laag is. Een te hoge grondwaterstand kan leiden tot overlast bij woningen en zelfs tot gezondheidsklachten. Dit kan gebeuren bij woningen die niet aan de huidige eisen voor gebouwen voldoen. Een te lage grondwaterstand kan zorgen voor verdroging van de natuur. Ook kan dit zorgen voor schade aan de ondergrondse delen van gebouwen. Daarom letten we samen met andere grondeigenaren op de gevolgen voor de omgeving als er iets aan de grondwaterstand verandert. Als we vinden dat deze niet acceptabel zijn, kijken we welke maatregelen we kunnen nemen om de gevolgen te beperken.

De kwaliteit van het grondwater moet goed genoeg zijn om het zonder risico te gebruiken. Wat ‘goed genoeg’ is hangt, af van de plek en het gebruik van het grondwater. Grondwater dat wordt gebruikt als drinkwater moet bijvoorbeeld een andere kwaliteit hebben dan grondwater dat wordt gebruikt voor bedrijven en fabrieken of het aanvullen van beken.

Beleving van de groene en blauwe kwaliteit

Water en groen trekken mensen, dieren en planten aan. Daarom maken we ruimte voor groen en water en zorgen we goed voor beken, sloten en vijvers. Dit doen we op een natuurvriendelijk manier zodat we steeds meer verschillende soorten planten en dieren krijgen. Ook laten we water zo veel mogelijk zien en maken het water en zijn omgeving aantrekkelijk met groen. Dit vergroot de kwaliteit van de openbare ruimte. Een aantrekkelijke openbare ruimte nodigt uit om te bewegen, elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Zo neemt de kwaliteit van de woon- en werkomgeving toe en wordt Enschede steeds aantrekkelijker.

Voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden

Het klimaat verandert. Over dertig jaar zal het natter, heter en droger zijn in Enschede. Onze wens is dat  Enschede klimaatbestendig ingericht is in 2050. Dat betekent dat de gemeente de gevolgen van klimaatverandering kan opvangen. Hiervoor moeten gebieden en gebouwen die van de gemeente zijn aangepast worden. Net zoals terreinen en gebouwen van inwoners, bedrijven en organisaties. Wat betekent dit voor de komende jaren?

  • We zijn al een aantal jaren bezig om gebieden die een groot risico op wateroverlast lopen aan te pakken. De komende jaren gaan we hier verder mee door zodat het risico op wateroverlast lager wordt.  

  • Nieuwe wijken richten we direct klimaatbestendig in.

  • In bestaande wijken verbeteren we de klimaatbestendigheid bij elke verandering die we doen in die wijk. Deze manier van werken passen we toe op onze eigen projecten. En op die van organisaties als het waterschap, bedrijven voor gas, licht en water en woningbouwcorporaties. Daarnaast moedigen we inwoners, ondernemers en organisaties in die wijken aan om hun gebouwen en terreinen aan te passen aan het weer van de toekomst.

Klik hier om meer te lezen over wat we onder klimaatbestendig inrichten verstaan.