Grondwater

Grondwater is al het water dat in de bodem en de grond daaronder zit. Meestal komt dit water van de regen. Als regen valt, zakt het direct of  via een omweg in de bodem. Ook water uit vijvers en beken kan de bodem inzakken. Al dit water dat de bodem intrekt, wordt na een tijdje grondwater. Hoeveel regen uiteindelijk aan het grondwater wordt toegevoegd verschilt per situatie:

  • Hoe meer stenen op het oppervlak liggen, hoe minder makkelijk het water de bodem intrekt.

  • Als het (regen)water snel verdampt, kan het niet meer in de bodem trekken.

  • Bomen halen water uit de bodem. Soms is het water al door de boom gebruikt voordat het water het grondwater bereikt.

  • Sommige grondsoorten in de bodem laten beter water door dan andere. Door de stuwwal zitten er veel verschillende soorten grond in de bodem onder Enschede. Op sommige plaatsen bestaat de bodem uit klei of leem, die water slecht doorlaten. Op andere plaatsen zit veel zand, waar water juist makkelijk in kan trekken.

Water stroomt van hoog naar laag. Ook het grondwater. Onder aan de stuwwal kan het grondwater uit de grond naar boven komen (‘kwelwater’) en overlast geven. Dit gebeurt vooral in het voorjaar en het najaar. Boven op de stuwwal komt ook grondwateroverlast voor. Dit komt doordat hier kleilagen liggen en regen niet goed de grond kan intrekken.