Beschermen grondwaterkwaliteit

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Wanneer we maatregelen nemen tegen grondwateroverlast, beïnvloedt dit het grondwatersysteem in de wijdere omgeving. Als het grondwater daar vervuild is, kan dit zich verplaatsen. Een probleem wat er nog niet was, kan zo ontstaan. Bij veranderingen van grondwaterstanden moet er onderzocht worden welke activiteiten, bestemmingen en plannen mogelijk worden beïnvloed. Dit moeten we ook doen bij verplaatsende vervuiling van grondwater. Dit doen we met “gebiedsgericht grondwaterbeheer”. We kijken naar de veranderingen in het grondwater (zowel de kwaliteit en kwantiteit) en de gevolgen daarvan op de omgeving en ruimtelijke inrichting. Ook de maatregelen die we kunnen/moeten nemen om dit te voorkomen of beperken worden meegenomen.

In een groot deel van Enschede wordt het gebiedsgericht grondwaterbeheer gebruikt.   Hier zijn de grote vervuilingen van grondwater beoordeeld op het huidige gebruik van het grondwater. In de huidige situatie zijn er geen onacceptabele risico’s. Het gebiedsbeheerplan bepaalt welke ingrepen er kunnen worden gedaan in het grondwater. Binnen bepaalde gebieden waar gebruik wordt gemaakt van gebiedsgericht grondwaterbeheer mogen vervuilingen zich verspreiden. Op de grenzen van zo’n gebied wordt de grondwaterkwaliteit gecontroleerd.

Kijk hier naar de bodemrapporten/gebiedsbeheerplannen.

Bescherming drinkwaterwinning

Tussen Enschede en Losser wordt grondwater uit de bodem opgepompt om drinkwater van te maken. Om dit drinkwater te beschermen zijn er regels over wat wel en niet mag in de omgeving van deze drinkwaterwinning. Een drinkwaterwinning is de plek waar het water omhoog wordt gepompt. In dit Water- en Klimaatadaptatieplan staat beschreven hoe wij de drinkwaterwinning beschermen. Er worden verschillende maatregelen voor het beheer en onderhoud van het stelsel uitgevoerd. Ook is er een beschermingszone in het bestemmingsplan opgenomen. Binnen een beschermingszone gelden regels die ervoor zorgen dat het grondwater niet wordt vervuild.

In de omgeving van de drinkwaterwinning ligt drukriolering. Dit is een riolering die water vervoert door het weg te pompen. Deze drukriolering is in goede staat. Alle leidingen zijn gemaakt van polyetheen (PE). De pompen zijn in een goede staat. Elk jaar is er normaal onderhoud aan de kastjes en de pompen. De leidingen van de drukriolering worden schoongemaakt als dat nodig is. Storingen en klachten worden meteen verholpen. Deze manier van werken zetten we voort in de periode 2022-2026. 

Om precies te zijn bestaan onze taken voor het beheer en onderhoud ter bescherming van de drinkwaterwinning uit de volgende onderdelen. 

De kwaliteit van de riolering moet goed blijven en vervuiling van grondwater moet worden voorkomen. Daarom zijn de volgende maatregelen voor beheer- en onderhoud in het intrekgebied.  Een intrekgebied is een gebied waarbinnen het regenwater dat valt uiteindelijk bij de waterwinning terecht komt.

  • Normale inspectie van de drukriolering. Hierbij wordt er in de keuze voor wat eerst moet gebeuren rekening gehouden met de ligging van de riolering. De rioleringen die riskant kunnen zijn voor het beschermingsgebied van het grondwater krijgen voorrang;

  • Volgens een normaal, gebruikelijk aantal keer adequaat uitvoeren van inspectie, toezicht en handhaving. Dit gebeurt op de aanleg, onderhoud en beheer van riolering. Dit geldt ook voor IBA’s op privéterrein. IBA’s zijn tanks waarin afvalwater wordt schoongemaakt;

  • Toepassen van de NEN 3650 norm bij nieuwe aanleg en beheer van riolering. In deze norm staan regels over buizen en leidingen. Zo moet er ook ten minste een dichtheidsbeproeving worden gedaan direct na de aanleg;

  • Vervangen, repareren of renoveren (relinen) volgens normaal beheer;

  • Het zodanig aanleggen van afkoppelvoorzieningen dat foute aansluitingen in principe niet voorkomen. Dit kan door te zorgen voor een bovengrondse afvoer van regenwater;

  • Het vastleggen van de ligging van de drukriolering en pompen in het gemeentelijk beheersysteem;

  • Regelmatige voorlichting over het juiste gebruik van IBA’s;

  • Controle op het functioneren van IBA’s (effluentcontrole);

  • Bij noodsituaties wordt gewerkt volgens het gemeentelijke incidentenplan riolering.

Om te voorkomen dat grondwater vervuild raakt in de toekomst worden er maatregelen genomen bij nieuwe plekken waar wordt afgekoppeld en geïnfiltreerd. Wanneer dit in de omgeving van de drinkwaterwinning gebeurt, worden deze plekken voorzien van een kleine zuivering. Op deze manier beschermen we het drinkwater. Ook vragen we advies aan de provincie en Vitens bij de aanleg of vervanging van riolering in het grondwaterbeschermingsgebied van de winning.