Partners in water

In het Twents waternet (externe link) werken we samen met 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en Provincie Overijssel op het gebied van water(keten)beheer. Het doel is om het afvalwatersysteem optimaal laten werken en heel Twente klimaatbestendig te maken. Het Twents Waternet pakt onderwerpen op het gebied van water op en werkte deze uit. Zo is er bijvoorbeeld een gezamenlijk net opgezet om grondwater te meten. Ook is er een klimaatatlas gemaakt, waarin de effecten van extreem weer zichtbaar zijn gemaakt. Vanuit de visie ‘Twents water verbindt’ richt het Twents Waternet zijn aandacht op bescherming, beleving, bewustwording en bundeling van krachten.

Met het waterschap Vechtstromen werken we ook samen. Zo is het waterschap sterk betrokken bij het opstellen van dit Water- en Klimaatadaptatieplan. De komende jaren stellen we een gezamenlijk wateragenda op en voeren we deze uit. In de wateragenda staan de taken en de planning van wateropgaven.

Met drinkwaterbedrijf Vitens werken we samen aan de bescherming van de kwaliteit van het grondwater. Dit water wordt in Losser gewonnen en in het productiebedrijf aan de Weerseloseweg (externe link) schoongemaakt tot drinkwater. Deze productielocatie levert het drinkwater aan een groot deel van de inwoners en bedrijven in Enschede. Informatie over de bescherming van grondwater voor onze inwoners is te vinden op www.beschermjedrinkwater.nl. Op de website van Vitens staan nuttige tips en antwoorden op veel gestelde vragen.