Lasten

De jaarlijkse lasten voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken worden veroorzaakt door:

  • Vervangings- en verbeterinvesteringen en door directe en indirecte exploitatielasten. Investeringen voor uitbreiding van het rioleringsstelsel horen hier niet bij. Deze komen ten laste van de grondexploitatie.

  • Voorzieningen. Sinds 2017 hebben we voor vervangings- en verbeteringsinvesteringen een voorziening ingericht volgens artikel 44, lid 1d van het BBV, uit november 2014. De jaarlijkse lasten voor deze voorziening bestaan uit een storting in deze voorziening. De investeringen voor de periode 2022-2026 worden deels vanuit deze voorziening gedekt en een deel (ongeveer 60%) van de jaarlijkse investeringen kapitaliseren we (we betalen rente en afschrijving), zoals de Financiële Verordening 2017 dit voorschrijft. We passen alleen niet de componenten benadering toe. Daarnaast worden de riolen die we relinen (renoveren) niet meer in 20 jaar maar in 30 jaar afgeschreven.

  • Directe en indirecte exploitatielasten (incl. personeel en overhead) voor het beheer en onderhoud van het rioolstelsel.

  • Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van vervangings- en verbeteringsinvesteringen die voor 2022 zijn uitgevoerd.

Bij de berekeningen houden we rekening met BTW op zowel goederen als diensten en investeringen. Deze worden in het riooltarief meegenomen.

Investeringen

In het kostendekkingsplan is rekening gehouden met rioolvervangingen en zijn middelen opgenomen voor het verder klimaatbestendig maken van de stad. Bovendien zijn middelen opgenomen voor de aanpak van wateroverlast zoals afkoppelen van verhard oppervlak, ontharden in combinatie met vergroenen, aanleg waterstructuren, tijdelijke bovengrondse opvang van hemelwater etc.
Specifieke projecten die we in onze investeringsplannen hebben opgenomen voor de aanpak van wateroverlast zijn bijvoorbeeld Groen Blauw Twekkelerveld fase 1 en 2, Stadsbeek richting centrum 1e en 2e fase en Westervalbeek 1e en 2e fase.

2022

16,3

2023

16,7

2024

16

2025

11,5

2026

17,2

Tabel 1. Overzicht investeringen planperiode, afgerond in miljoenen euro’s (incl. Btw en prijspeil betreffend jaar).

De genoemde totaalbedragen in bovenstaand overzicht zijn eveneens kredietbedragen per jaar. Het betreffen inkomstenkredieten (ontvangen gelden van burgers) en uitgavenkredieten (de te besteden bedragen aan vervangings- en verbeteringsinvesteringen). 

Exploitatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle exploitatielasten die samenhangen met dit Water- en Klimaatadaptatieplan voor het jaar 2022. De exploitatielasten zijn ingedeeld naar kosten voor externe exploitatielasten, personeel/ overhead/ inningskosten, BTW en overige toerekenbare lasten.

 

2022

Externe exploitatielasten (excl. btw)

2.808

BTW op directe exploitatiekosten

590

Personeel en overhead en inningskosten

1.918

Toerekenbare lasten

562

Totaal beheerkosten

5.877

  

Kapitaallasten

5.417

Dotaties aan voorziening

6.900

Totale Lasten

18.194

  

Dekking voorziening middelen

-40

Dekking aanslagen 2022

-18.154

Tabel 2 Overzicht exploitatielasten in 2022, in 1.000 euro’s

Voor geactiveerde investeringen houden we een flexibele omslagrente aan. Deze bedraagt in 2022, 1,5%. De hoogte van de rente wordt elk jaar in de Zomernota vastgesteld. Dit gebeurt op advies van het rentecomité, conform de regelgeving van de BBV. Investeringen die in het verleden ten behoeve van vervanging en verbetering zijn gedaan, zijn deels geactiveerd. Dit leidt tot kapitaallasten. De kapitaallasten zijn in 2022 herberekend op basis van een omslagrente van 1,5%. De flexibele omslagrente op de boekwaarde heeft een risico in zich. De rente is een externe factor die slechts voor de korte termijn enigszins voorspelbaar is. Voor de lange(re) termijn is de renteontwikkeling onzeker. Op advies van het rentecomité is bij de berekeningen uitgegaan van een stijgende rente vanaf 2025. Deze stijging is gebaseerd op kennis en gegevens uit het verleden. Op deze manier wordt het renterisico op de ontwikkeling van de rioolheffing in de toekomst beperkt. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de door het rentecomité geadviseerde omslagrente.

Tabel 3 gehanteerde renteomslag percentages