Kennisontwikkeling en innovatie

Met onder andere het Kennispark, Technology Base Twente en de Stadscampus is Enschede een hotspot voor kennis en innovatie. Als gemeente werken we op het gebied van water en klimaat dan ook veel samen met kennisinstellingen zoals de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. Met de Universiteit Twente werken we samen aan het meten van hittestress in Enschede en de slimme regentonnen (regentoren). Ook stimuleren en begeleiden we afstudeeronderzoeken.

In het (Pioneering) Water & KlimaatLab werken onderwijs, ondernemers en overheid samen. Hier worden nieuwe oplossingen tegen droogte, wateroverlast en hittestress geïnitieerd, ontwikkeld en gerealiseerd. Het is dé plek in Twente waar we samenwerken aan nieuwe technieken en maatregelen en deze meteen in de praktijk toepassen.

Op landelijk niveau nemen we deel aan de Alliantie Financiële Prikkels. Dit is een samenwerking tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, RIONED, enkele gemeenten en waterschappen en het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De Alliantie onderzoekt welke aanmoediging in de vorm van geld helpt om mensen hun terrein klimaatbestendig te laten inrichten.

Het project Stadsbeek is één van de voorbeeld uitvoeringsprojecten in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De lessen uit dit project worden gedeeld, zodat ook andere lokale of regionale overheden de nieuwe kennis kunnen toepassen.

Op internationaal niveau blijven we meedoen aan het programma CATCH van de Europese Unie. We werken in CATCH nauw samen met andere Europese steden en vergroten onze kennis op het gebied van stedelijk water en klimaat. Vanuit dit programma kregen we geld voor de aanleg van de Stadsbeek en de inrichting van een waterplein.

Catch levert door het delen van kennis, proefprojecten en strategievorming een bijdrage aan het werken aan klimaatbestendige middelgrote steden in de Noordzee regio. We werken samen met verschillende internationale overheidsinstanties en kennisinstellingen. In Nederland zijn de gemeente Enschede, gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en de UT betrokken. Partners krijgen geld voor de tijd, moeite en kosten voor de proefprojecten.