Dagelijks beheer en onderhoud

Een randvoorwaarde voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving is een goed werkend stedelijk watersysteem.

Reiniging

De rioleringen in Enschede krijgen elke dag heel wat te verwerken. Niet alleen water; er wordt van alles door het riool gespoeld. Sommige riolen zijn al vele jaren oud. Door het vele gebruik raken riolen vervuild. Hierdoor kunnen verstoppingen ontstaan. Die kunnen stankoverlast veroorzaken en er kunnen zelfs lekkages ontstaan. Dit voorkomen we door de riolering op tijd en goed te schoonmaken.

Het regelmatig schoonmaken zorgt er ook voor dat riolering langer meegaat. Ook speuren we zo eventuele andere problemen op en kunnen we die op tijd oplossen. Een aantal riolen in de stad heeft extra aandacht nodig en wordt daarom vaker schoongemaakt.

Inspectie

De kwaliteit van de riolering wordt onderzocht door de binnenkant van de buizen en putten na te kijken met een camera. Zo ontdekken we in het buizenstelstel problemen, zoals schade, vervuiling, verzakkingen en ingegroeide boomwortels. Is het riool nog goed of moet het worden vervangen? Zijn er maatregelen nodig om het riool weer goed te laten werken?

Alle afvalwater riolen die ouder zijn dan veertig jaar worden om de tien jaar nagekeken. Regenwaterriolen met die ouder zijn dan vijfenvijftig jaar worden om de tien jaar nagekeken.

Sommige riolen onderzoeken we extra. Dit zijn riolen onder belangrijke wegen in de gemeente, op bedrijventerreinen, op plekken waar persleidingen hun water lozen en op plaatsen waarover bewoners vaak een probleem hebben gemeld.

Renovatie en vervanging

Sinds 2016 beheren we onze riolen risicogestuurd. De riolering wordt pas vervangen of gerenoveerd als het risico dat iets gebeurt te hoog is. En niet meer standaard om de zoveel jaar, zoals we in het verleden deden. Door deze manier van werken blijken riolen langer mee te gaan dan eerder gedacht. De kosten voor opknappen en vervangen zijn daardoor lager dan waar we eerder vanuit gingen.

Voor woonstraten betekent risicogestuurd beheer dat we het riool soms pas vervangen als deze is ingestort. Dat vinden we ongewenst. Daarom bekijken we of het in die gevallen beter is om de riolering voor de zekerheid eerder te vervangen of te renoveren.

We kijken nog meer dan vroeger of we werk met werk kunnen maken. Wanneer we kansen zien om werk met werk te maken, kan dat betekenen dat we de riolering iets eerder vervangen dan nodig zou zijn volgens de manier van risicogestuurd beheer.

Oppervlaktewater

We zorgen voor het onderhoud van de vijvers en sloten waarvoor we als gemeente verantwoordelijk zijn. Dit onderhoud bestaat uit het maaien van de oevers, het onderhouden van de beschoeiing en baggeren.

In overleg met de brandweer onderzoeken we of er extra bluswatervoorzieningen in oppervlaktewater nodig zijn.

Informatiebeheer

Op dit moment hebben we vijf systemen waarin informatie over riolering en stedelijk water is opgeslagen:

  • De legger van Waterschap Vechtstromen (externe link). Bevat informatie over het hoofdwatersysteem.

  • Het GBI is het algemene beheersysteem voor de onderdelen van de openbare ruimte, zoals wadi's.

  • Beheersysteem Kikker beheer informatie over riolering en drainage.

  • XDM (Xylem Digital Maintenance) is een hulpmiddel voor het beheer van bezittingen (asset management). Hierin beheren we werkprocessen, onderhoud en storingen van rioolgemalen, drukrioolunits een bijzondere constructies zoals bergingsbassins.

  • Het Twents waternet verzorgt de verzameling en presentatie van gegevens voor grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit. Ook is dit openbaar toegankelijk via een web portal (externe link).

Met behulp van informatie uit al deze systemen bepalen wat we waar de komende jaren moeten onderhouden of vervangen.

In Bijlage V vindt u een overzicht van onze beheeractiviteiten.