Aansluiten bij het natuurlijke systeem

Klimaatbestendig inrichten doen we door aan te sluiten bij het natuurlijke systeem.

Samen met Waterschap Vechtstromen werken wij aan een natuurlijk, veerkrachtig en robuust watersysteem in de gemeente Enschede. Daarbij houden we ook rekening met biodiversiteit en (vooral buiten de bebouwde kom) kringlooplandbouw en het landschap. In de stad is wateroverlast als het stortregent een probleem. Het landelijk gebied heeft juist te maken met verdroging. We zoeken dus naar een balans tussen het voorkomen van wateroverlast aan de ene kant en het beperken van droogte aan de andere kant. Dit kan door groenblauwe structuren aan te leggen: ruimte maken voor bloemen, planten en bomen en water.

We zetten ons ook in om het grondwater zoveel mogelijk aan te vullen tot het gewenst niveau. En we leggen in het stedelijke gebied meer groen aan om de sponswerking en leefbaarheid te vergroten.

Buiten de bebouwde kom kunnen we water opvangen en vasthouden langs de stadsranden. Op deze manier vergroten we de sponswerking van het natuurlijk systeem. Ook kijken we waar we daar (binnen onze zorgplichten) het waterpeil in onze (berm)sloten kunnen verhogen om verdroging te bestrijden. Deze aanpak sluit tevens aan bij de strategie van waterschap Vechtstromen.