Wijkgericht werken

Het risicogestuurd beheer bepaalt op welke plaats we riolering vervangen en klimaatadaptieve aanpassingen doen. Tegelijkertijd kijken we of we het gebied daaromheen ook klimaatbestendiger kunnen inrichten. Bij elke herinrichting binnen Enschede streven we ernaar om de mate van klimaatbestendigheid tenminste één niveau te verbeteren. Wat dit concreet betekent leggen we uit in Klimaatbestendig inrichten. Uiteindelijk willen we dat heel Enschede klimaatbestendig ingericht is.

Er zijn verschillende aanleidingen om wijkgericht te werken.

We pakken locaties waar het risico op overlast door regenwater en/of grondwater niet acceptabel is wijkgericht aan. Deze locaties staan op onderstaande kaart. Locaties met een zeer hoog risico hebben we voor een deel al aangepakt. Locaties met een hoog risico pakken we in de periode tot 2050 aan. Andere gebieden die klimaatbestendiger ingericht kunnen worden staan ook aangegeven op de kaart.

Hier kan deze kaart als viewer bekeken worden.

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte letten we op kansen om werk met werk te maken. We zoeken de afstemming met de andere werkzaamheden in de stad zoals bijvoorbeeld projecten rondom de energietransitie.

Projecten op andere beleidsterreinen of van externe organisaties zijn aanleidingen om tegelijkertijd riolen te vervangen of klimaatbestendige maatregelen te nemen. Dit zijn bijvoorbeeld projecten van de gemeente, het Waterschap en Vitens. En van inwoners, (boeren)bedrijven, woningbouwcorporaties, eigenaren van grond, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

In Enschede maken we een Dynamische Investeringsagenda (DIA). Hierin stemmen verschillende partijen in een gebied, waaronder de gemeente, kansen en investeringen op elkaar af. Met de Stedelijke Investeringsafweging (SIA) bepalen we de volgorde waarin wijken worden aangepakt.