Stedelijke Investeringsafweging (SIA) en Dynamische Investeringsagenda (DIA)

Binnen gemeente Enschede wordt op een nieuwe manier gewerkt aan de ontwikkeling van buurten en wijken. Steeds groter wordende problemen vragen om een samenhangende aanpak. De Stedelijke Investeringsafweging (SIA) is bedacht om te bepalen in welke volgorde we aan de slag gaan. De aanpak van een buurt of wijk zelf noemen we DIA: de dynamische investeringsagenda.

De Stedelijke Investeringsafweging (SIA) laat zien welke buurten en wijken als eerste moeten worden aangepakt. Bepalende factoren hiervoor zijn leefbaarheid, veiligheid, het sociaal domein, klimaat, energie, en waar kansen liggen om investeringen en ideeën van verschillende partijen te bundelen. De gemeente kijkt samen met de woningbouwcorporaties:

  • Waar we krachten kunnen bundelen om integraal te werken aan een aantrekkelijk stad met leefbare en duurzame wijken (sociaal, fysiek en economisch).

  • Hoe bovenstaande gepland moet worden in een strategisch meerjarenprogramma dat zich richt op de middellange en lange toekomst.

De SIA geeft richting aan de volgorde waarop we de Dynamische Investeringsagenda’s voorbereiden. Dit geldt ook voor de kleinere taken binnen de stad.

De Dynamische Investeringsagenda (DIA) is een manier van samenwerken waarin kansen en investeringen van verschillende partijen op elkaar worden afgestemd. Dit gebeurt in het kader van een aanpak per buurt- en/of wijk. Dit is niet alleen een fysieke, maar ook een sociale opgave. De omgeving waarin mensen wonen en leven bepaalt namelijk voor een groot deel de sociale situatie. Daarom zijn ook de belangen in het sociaal domein onderdeel van de samenwerkingsopgave. Dat gebeurt naast het bundelen van belangen en investeringen van partijen uit het fysieke domein.