Inleiding

Enschede als groot groen park voor mens, plant en dier. Door groen te beschermen, te benutten en te bouwen.

Voor u ligt het groenambitieplan Enschede. Het groenambitieplan zet in op het vergroenen van Enschede. We bedoelen daarmee zowel het bestaande groen kwalitatief beter maken en daarnaast ook meer groen toevoegen aan de stad en de dorpen. We doen dit vanuit een groene droom voor Enschede: Enschede één groot groen park met ruimte voor mens, plant en dier. Want groen is belangrijk om Enschede leefbaar en aantrekkelijk te houden. Enschede is al groen, maar we zijn er nog niet.

Het bereiken van de droom en het vergroenen van Enschede kunnen we niet alleen. Dat moeten en willen we samen doen met inwoners, ondernemers en instellingen.

Dit plan omschrijft de droom en ambities voor een groener Enschede. We geven daarbij ook concrete uitgangspunten en kaders (principes) voor zowel het verbeteren van het groenbeheer en onderhoud, de verbetering van bestaand groen en de nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten in Enschede. Want bij het kwalitatief vergroenen zijn ontwikkeling en beheer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit plan is daarmee ook bedoeld voor iedereen die in Enschede woont of werkt of op andere wijze verbonden is met Enschede. Want de groene droom realiseren kunnen we alleen met elkaar!

Afbakening, relatie met gemeentelijk beleid en participatie

Dit plan richt zich op het vergroenen van de gehele gemeente Enschede. Daarbij ligt de nadruk op de gebieden binnen de bebouwde kom (de stad en dorpen, zoals Boekelo, Glanerbrug, Lonneker en Usselo) van Enschede. De ambities voor het landelijk gebied zijn al vastgelegd in de “Visie landelijk gebied”, waarmee we met het groenambitieplan nadrukkelijk de verbinding leggen. In de uitwerking van de Visie landelijk gebied en het groenambitieplan worden vervolgens de verbindingen verder gezamenlijk vormgegeven.

Het groenambitieplan is tot stand gekomen in samenhang met relevante gemeentelijke doelen en beleid, zoals bijvoorbeeld:

  • De vijf opgaven van Enschede (zie 2.2): Voor Enschede zijn vanuit het gemeentebestuur vijf hoofdopgaven benoemd om Enschede aantrekkelijk, gezond en leefbaar te houden.

  • Het Water- en klimaatadaptatieplan (WeK): Dit plan geeft inzicht in waar het vanuit de klimaatopgave noodzakelijk is om te vergroenen. In dit groenambitieplan geven we invulling aan hoe we dat vergroenen kwalitatief vormgeven.

  • Relevant beleid en ontwikkelingen, zoals de mobiliteitsvisie, de fietsvisie, de omgevingsvisie, de Energievisie en de Transitievisie warmte.

Dit plan geeft daarbij het optimale beeld (droombeeld) vanuit het groen gezien. We maken nog geen ruimtelijke belangenafwegingen (wat weegt waar zwaarder) met andere beleidsvelden. Deze afweging vindt plaats via ontwikkelingen als de omgevingsvisie en krijgt uitwerking in andere afwegingsinstrumenten. Dit groenambitieplan geeft vooral de inzichten vanuit groen die nodig zijn om deze afwegingen beter te maken. Waar plannen elkaar versterken is de verbinding in dit plan uiteraard wel gemaakt. Ook geven we groene principes voor het vergroenen van Enschede, waar we na de vaststelling van dit plan al zo veel mogelijk naar handelen. Deze principes vragen op onderdelen nog verdere uitwerking om ze ook goed toepasbaar en meetbaar in de praktijk te maken.

Met dit plan dragen we ook zoveel mogelijk bij aan de ambities en visies van onze partners. Zoals het programma Natuur voor Elkaar van de Provincie Overijssel. Of andere inzichten en visies vanuit ondernemers en instellingen opgehaald uit gesprekken met partners om te komen tot dit groenambitieplan.

Leeswijzer: een plan in twee delen

Dit plan bestaat uit twee delen: