4.1 Stad en land

Enschede heeft een uniek landelijk gebied, met name bepaald door het kleinschalig coulissenlandschap. Rond de stad zijn diverse landgoederen gelegen die, meer of minder toegankelijk, de bezoeker doen herinneren aan het textiel verleden van de stad. Andere belangrijke troeven in het landschap zijn de waardevolle natuurgebieden (bijvoorbeeld het Aamsveen) en het waterrecreatiepark Rutbeek. In de gebiedsdekkende Visie op het landelijk gebied is de groene visie voor dit gebied beschreven. Hier sluiten we op aan en versterken we. Zo wordt de verbinding tussen stad en land gemaakt door de groene wiggen, de stadsrandzone en de ecozones, die hieronder beschreven worden.

Enschede kenmerkt zich door een enorm lange stadsrand(zone) die het landschap tot diep in de stad laat doordringen (wiggen). De wiggen bieden ruimte voor verschillende recreatieve functies en brengen de natuur in de stad. Het is belangrijk om de wiggen zoveel mogelijk te vrijwaren van verdere bebouwing en de toegankelijkheid te waarborgen of te vergroten. 

We onderscheiden vier wiggen, namelijk de Hengelose wig in het noordwesten, de Oldenzaalse wig in het noordoosten, de Eschmarke wig in het zuidoosten en de Usselerwig in het zuidwesten. Daarnaast zijn er bij de zuidwijken nog 2 kleinere wiggen te herkennen. Een stevige en herkenbare stadsrandzone zorgt voor een heldere grens tussen stad en landschap en voorkomt geleidelijke verdere groei van de stad en het ontstaan van rommelzones.                                                                                                               

Kansen vanuit de principes

Benutten:

Meewerken aan initiatieven voor lokale voedselvoorziening in de stadsrandzone waarmee we de relatie tussen de stad en de landbouw in het buitengebied kunnen vergroten

Bouwen:

De zuidwestelijke wig (Usselerwig) willen we gelijktijdig met stedelijke ontwikkelingen versterken. Zo is al een aanzet gedaan met groenstructuren op de Josinkes en wordt de krans van de Usseleres ontwikkeld als natuurzone. Bij de ontwikkelingen op Kop Westerval kan het groen verder de stad in groeien en daarmee een sterke verbinding vormen tussen buitengebied en het Volkspark.

Ecologische verbindingen zijn van groot belang als dieren zich van het ene naar het andere natuurgebied willen verplaatsen en daarbij de stad moeten passeren. In de Eschmarke hebben we enkele robuuste ecozones opgenomen in de structuur van de wijk. 

Hierdoor ontstaat, naast verbindingen tussen natuurgebieden, een groene dooradering die het groen dicht bij de inwoners brengt. Langs de A35 ligt een brede groene zone die als ecologische verbinding werkt, maar die ook belangrijk is als recreatiegebied. Faunapassages bij de Hengelosestraat en het spoor zorgen voor een verbinding tussen Twekkelo en Hof Espelo, voor bijvoorbeeld dassen.

Kansen vanuit de principes

Benutten:

Het robuuster maken van de ecozones: nader onderzoek naar het vóórkomen van soorten en de verbinding controleren: Zijn er bijvoorbeeld extra passages of beplanting nodig?

Bouwen:

Bij nieuwbouw en herinrichting grenzend aan ecozones het groen op dezelfde natuurlijke manier inrichten om op die manier de ecozone uit te breiden in zā€™n directe omgeving.