4.4 Buurt-, wijk- en dorpsgroen

Binnen het groene raamwerk van wiggen, parken, lanen en groen-blauwe structuren liggen het centrum, de wijken en de bedrijventerreinen. Rondom de stad liggen de prachtige groene dorpen. Elk gebied heeft weer zijn eigen opbouw en ook het percentage openbaar groen per gebied is zeer divers. Onder buurt- en wijkgroen verstaan we onder andere geveltuinen, groenvakken, wadi’s, straatbomen, groene schoolpleinen, speelplekken en kleine parkjes.

Het centrum kenmerkt zich doordat het dicht bebouwd is en de openbare ruimte wordt intensief gebruikt. Juist daarom is de aanwezigheid van groen hier belangrijk. Het Volkspark en Blijdensteinpark zijn op loopafstand van de binnenstad. Enkele pleinen en straten zijn al groen ingericht zoals de Oldenzaalsestraat en het Koningsplein. Door de beperkte ruimte zijn solitaire bomen met goede groeiruimte onder de grond van belang.

Kansen vanuit de principes:

Beschermen:

We beschermen en onderhouden de stadsbomen in het centrum met verbetering van de groeiplaats. Hiermee houden we ook rekening met de beperkte ruimte onder de grond door aanwezige kabels en leidingen. Op sommige plekken zullen deze ook verlegd moeten worden.

Benutten:

We gebruiken de binnenstad als ‘groene etalage’ om inwoners en bezoekers bekend en enthousiast te maken met goede groene voorbeelden. Samen met ondernemers voegen we plantenbakken en gevelgroen toe.

Bouwen:

  • We vergroenen versteende pleinen, zoals het Stationsplein, met gevarieerd groen. Het Koningsplein is daarbij een goed voorbeeld. Het parkeren in het centrum wordt uitgebreid met ondergrondse garages waardoor er op straat ruimte komt voor groen.

  • Daken benutten we met groen, gecombineerd met andere functies, zoals zonnepanelen of een daktuin.

  • Bij nieuwbouwplannen creëren we groene oases met minibosjes in gezamenlijke binnentuinen.

De diversiteit in wijken komt onder andere door de verschillende perioden waarin de wijken gebouwd zijn. Dit zie je ook terug in de groenvoorzieningen. Wijkgroen is van belang om een prettige woonomgeving te creëren en speelt een essentiële rol voor mensen om in hun directe omgeving te kunnen bewegen, ontspannen en ontmoeten.

Kansen vanuit de principes:

Benutten:

  • Elke buurt z’n eigen ommetje! Voor elke leeftijdsgroep is het prettig om vanaf je eigen woning te kunnen wandelen met je hond of hardlopen met een beweegapp. We streven ernaar dat er in elke buurt genoeg groen is met kleine paadjes of stoepen met bomen waardoor het uitnodigt om een rondje te maken.

  • Elke buurt een groene ontmoetingsplek! Dit kan een buurtparkje, groene speeltuin of groen schoolplein zijn. Zo kan iedereen zich in z’n eigen woonomgeving verbonden voelen met groen en een plekje vinden voor ontspanning.

Bouwen:

Stenige plekken vergroenen: boomspiegels vergroten, plantvakken of geveltuintjes toevoegen op brede trottoirs, schoolpleinen vergroenen of pergola’s met klimplanten toevoegen bij parkeerplaatsen. Dit in samenhang met het Water- en Klimaatadaptatieplan Enschede.

Bedrijventerreinen liggen veelal aan de rand van de stad vanwege bereikbaarheid en afstand tot woningen. Ze zijn vooral functioneel ingericht met grote kavels en brede wegen. Juist daarom heeft meer en divers groen hier een grote meerwaarde voor de uitstraling en de leefbaarheid van de werklocaties. Vanuit de samenwerkende bedrijventerreinen en de gemeente samen zijn er al initiatieven op het gebied van het vergroenen. Dit vanuit het belang dat ondernemers en werknemers zien in een groene werkomgeving. 

Vanuit de visie werklocaties zijn gebiedsagenda’s per bedrijventerrein opgesteld, waarvan het vergroenen een onderdeel is. Maatwerk per gebied is belangrijk, want elk bedrijventerrein is uniek en vraagt een eigen aanpak.

Kansen vanuit de principes:

Benutten:

Het omvormen van grasbermen naar bloemrijke mengsels en hier ecologisch maaibeheer op toepassen vergroot de natuurwaarde en beleving op het bedrijventerrein. Als hier behoefte aan is, kan dit uitgebreid worden met wandelpaadjes voor een lunchwandeling.

Bouwen:

  • Platte daken kunnen benut worden met een combinatie van sedumdaken en zonnepanelen.

  • Door collectief gebruik van bijvoorbeeld logistiek en parkeren kunnen we ruimte maken voor groen en opvang van regenwater in wadi’s.

Een mooi voorbeeld

Op het bedrijventerrein de Marssteden wordt er al kleinschalige vergroening gerealiseerd vanuit de ondernemersvereniging. Dit in samenwerking met Natuur voor elkaar (Provincie) en de gemeente.

Lonneker, Usselo, Boekelo en Glanerbrug zijn de dorpen binnen de gemeente Enschede. Karakteristiek vanwege de kleinschaligheid en de ligging in het buitengebied. De dorpen spelen ook een belangrijke rol als toeristische trekpleisters met terrassen, ijssallons, hotels en evenementen zoals Lonneker kunstroute en de Military.

De dorpspleinen zijn het hart waar mensen elkaar ontmoeten en van oudsher hebben deze pleinen een groen karakter door de aanwezige bomen en andere beplanting. De brink was vroeger een centrale plek in het dorp waar het vee werd verzameld en eiken werden geplant voor houtproductie en voer (eikels) voor de varkens. De wegen die het dorp inleiden en de dorpen en aan het agrarisch gebied en de stad verbinden, zijn begeleid met groen.

Kansen vanuit de principes:

Beschermen:

We beschermen de historische groene brinken, de oude erfbeplantingen en tuinen bij kerkjes, voormalige scholen en andere historische gebouwen.

Bouwen:

In Glanerbrug zijn veel straatjes en pleintjes versteend. Bij nieuwbouw en herinrichting voegen we nieuwe groene plekken toe.