C. Wettelijke kaders en regelgeving

Overzicht van belangrijkste wetgeving en regels rond groen

Enkele belangrijkste wet- en regelgevingen (landelijk) rond groen zijn:

Algemeen landelijke wet- en regelgeving:

 • Omgevingswet
  Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.

 • Wegenwet
  De Wegenwet betreft specifiek de zorgplicht voor het waarborgen van de veiligheid van de weggebruiker. De inrichting van de openbare ruimte moet veilig zijn voor deze gebruiker. Daaronder vallen bijvoorbeeld veiligheidscontroles, zorgvuldig boombeheer in wegbermen en het aanliggende groen en bestrijding van ziekten en plagen, zoals de eikenprocessierups.

 • De Wet natuurbescherming
  De Wet natuurbescherming richt zich op de bescherming van bijzondere plant- en diersoorten en beschermde gebieden.

 • Europese verordening & unielijst invasieve exoten
  Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren die op de Unielijst staan.

Overig:

 • Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018
  Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is geen wet- of regelgeving. Het is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert.

Lokaal rond bomen:

 • Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede & de aanvullende regels bomenbescherming
  Regels rond de bescherming van bomen in Enschede.

Financieel:

 • Besluiten Begroten en Verantwoorden, Gemeentelijke financiële verordening
  De externe regelgeving is vastgelegd in het landelijk Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) in de notitie materiele vaste activa (commissie BBV). Het financiële kader voldoet aan deze regelgeving. Hiermee wordt dus voldaan aan de BBV-verplichting om investeringen met maatschappelijk nut te activeren. De interne regelgeving is vastgelegd in de gemeentelijke financiële verordening. Hier zijn ook de afschrijvingstermijnen in vastgelegd.