D. Proces totstandkoming groenambitieplan en participatieproces

Het Groenambitieplan is tot stand gekomen via een zo zorgvuldig mogelijk proces. Waarbij er bewuste keuzes zijn gemaakt rond bijvoorbeeld de wijze en omvang van de participatie in dit traject. In dit onderdeel geven we kort inzicht hierin, waarbij we in volgorde ingaan op:

  • De doorlopen stappen om te komen tot dit groenambitieplan: van de start in het eerste kwartaal van 2021 tot en met de bestuurlijke oplevering en besluitvorming in kwartaal vier van 2021.

  • De wijze waarop de samenleving is betrokken bij het opstellen van dit plan en de gemaakte keuzes daarin. Waarbij een aantal partners zijn bevraagd om mee te denken en we de verdere uitwerking zo veel als mogelijk samen doen met inwoners, ondernemers en instellingen.

De doorlopen stappen tot dit plan

Om tot dit groenambitieplan te komen zijn een aantal stappen doorlopen. We geven in dit onderdeel een inzicht op hoofdlijnen.

Participatiekeuzes rond de totstandkoming van dit plan

We kunnen alleen samen (inwoners, ondernemers en instellingen) Enschede vergroenen en de droom tot waarheid maken. Tegelijkertijd is het belangrijk om helder te zijn in keuzes en kaders. Bij de totstandkoming van dit plan is er rond de participatie ook een keuze gemaakt. Dit komt neer op:

  • In het proces van dit plan hebben we een aantal ondernemers en instellingen uit Enschede bevraagd: Hiervoor is een sessie gehouden met deze partijen. Vanuit deze sessie zijn de belangrijkste inzichten en ambities verwerkt in dit plan. Waarna het conceptplan (hoofdstuk 1 tot en met 4) ook is gedeeld met deze ondernemers en instellingen. Dit heeft nog weer geleid tot aanvullingen en aanscherpingen op dit plan.
    Bevraagde partijen zijn bijvoorbeeld: vertegenwoordiging vanuit de kennisinstellingen, de woningcorporaties, de fietsersbond Enschede, de Adviescommissie Cultuurhistorie onze groene partners zoals de stichting Natuur- en Milieuraad Enschede en de IVN, de provincie, het waterschap.

  • De uitwerking en uitvoering van dit plan doen we met de samenleving: In de uitvoering van dit plan werken we zo veel als mogelijk samen tussen inwoners, ondernemers en instellingen. Dit vanuit heldere kaders en afspraken (zie ook 5.2 samen vergroenen).

Onderbouwing keuze

De keuze om de brede samenwerking en participatie vorm te geven bij de verdere uitwerking van het plan heeft verschillende redenen. Dit zijn:

  • Het bestuur is eerst aan zet om zijn ambities te bepalen: We vinden het belangrijk om als gemeente een betrouwbare partner te zijn in samenwerking en participatie. Dat vraagt eest een heldere keuze van het bestuur in welke ambitie we hebben. Oftewel: wat vinden het College van B en W en de gemeenteraad belangrijk? Wat mogen inwoners, ondernemers en instellingen aan visie en ook kaders van de gemeente verwachten?

  • Geen valse verwachtingen wekken: Deze sluit aan op het vorige punt. We kunnen in de planvorming al heel breed participeren rond het vergroenen van Enschede. Maar we hebben tegelijkertijd nog onvoldoende middelen om deze vergroening en eventuele wensen vorm te geven. We willen daarin geen valse verwachtingen in wekken.

Kortom, dit plan richt zich op kaders en uitgangspunten voor de gehele stad. De uitwerkingen hiervan moeten nog vorm krijgen in bijvoorbeeld de maatwerk groengebiedsagenda’s. We zien deze groengebiedsagenda’s als het juiste moment voor brede participatie en uitwerkingen met de samenleving.