5. Uitvoering: van groene droom naar groene actie

Het vergroenen van Enschede is een opgave voor iedereen samen: gemeente, inwoners, ondernemers en instellingen. We kunnen elkaar helpen om de groene droom te realiseren. Daarnaast moeten en willen we als ondernemende kennisstad met elkaar blijven zoeken naar innovatieve methoden om Enschede kwalitatief verder te vergroenen. Daarbij ligt er ook een grote rol in de samenwerking tussen overheid, onderwijs, ondernemers en onderzoek. We maken gebruik van Enschedese kennisinstellingen op dit gebied, zoals Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente en het Zone.College en de innovatiekracht van de ondernemers en inwoners van Enschede. Vanzelfsprekend werken we ook actief samen met andere partijen, zoals de woningcorporaties en groene stichtingen en verenigingen in de stad die groene initiatieven en vergroening stimuleren.

De gemeente als overheid een voorbeeldrol. Daarbij gaat het erom dat de gemeentelijke organisatie zelf groener denkt, handelt en doet. Daarnaast heeft de gemeente veel (openbare) ruimte in eigendom en beheer, die ook verdere vergroening vraagt.

Van idee naar uitvoering!

We hebben nu de droom in beeld (hoofdstuk 1) en weten welke groene opgaven er zijn (hoofdstuk 2). Ook weten we hoe we aan de droom en opgaven via de groene principes (hoofdstuk 3 en 4) gaan werken. Als volgende stap is het belangrijk een stap te zetten naar de praktijk en uitvoering buiten. Anders blijft de droom slechts een droom. In dit hoofdstuk geven we hiervoor een aanzet, die vervolgens samen met inwoners, ondernemers en instellingen nog verdere uitwerking vraagt. Voor de uitvoering van dit groenambitieplan zien we in elk geval de volgende belangrijke stappen die we met elkaar verder gaan uitwerken:

  • 5.1 Vergroenen vanuit de gemeente: De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het vergroenen van Enschede. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen en investeringen om het openbare groen kwalitatief te vergroenen in de stad. Het gaat hierbij om een aanzet. Het totaal aan opties vanuit de gemeente vraagt nog een verdere uitwerking. Hoe we dat doen lichten we toe in paragraaf 5.3.

  • 5.2 Samen vergroenen: Willen we de droom bereiken dan vraagt dit een gezamenlijke aanpak. Alleen door samenwerking tussen inwoners, ondernemers, instellingen en de gemeente kunnen we stappen zetten om de droom van “Enschede als één groot groen park voor mens, plant en dier” te bereiken. Dit vraagt tegelijkertijd dat de gemeente daarin een betrouwbare partner is met heldere participatiekaders. Dit onderdeel krijgt verdere uitwerking in de gemeentebrede ontwikkelingen met als vertrekpunt de inspraakverordening en op den duur de nieuwe participatieverordening.

  • 5.3 Instrumenten uitwerken: Het gaat hierbij om aanpassing en uitwerking van de instrumenten die nodig zijn om Enschede groen te houden en verder kwalitatief te vergroenen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het omvormen van de groene principes naar normen, het uitwerken van groengebiedsagenda’s per buurt, de aanpassing van het bomenbeleid en de regels rond bomenbescherming. Of om de verdere uitwerking van de benodigde uitvoeringsmiddelen voor dit plan via de gemeentelijke planning- en controlproducten.