5.2 Samen vergroenen

Het vergroenen van Enschede kunnen en willen we niet alleen. Zo is een groot deel van het verhard oppervlak in Enschede van particulieren en derden. Daar hebben we dus beperktere invloed op. Daarnaast is er een druk op het ruimtegebruik in de stad, die om creativiteit en innovatie vraagt om te vergroenen. Het vraagt een aanpak waarin iedereen bijdraagt aan de vergroening: inwoners, ondernemers en instellingen.

We zien dit plan daarom vooral als een uitnodiging aan iedereen om samen te vergroenen. Waarbij we ook een belangrijke rol zien voor de samenwerking tussen overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemers. Ook koesteren we bestaande initiatieven, onze (groene) partners en zetten bestaande vergroeningsinitiatieven door, zoals Groenblauw Enschede, de Groene Loper Enschede en Jij maakt de buurt.

Tegelijkertijd is het belangrijk helder te communiceren en helder te zijn en hoeveel ruimte en invloed er is voor participatie. We zien daarvoor in elk geval de volgende aandachtspunten vanuit de gemeente:

  • Duidelijke participatiekaders en keuzes aan de voorkant: Samenwerking en participatie is belangrijk en noodzakelijk. We bieden waar dat kan ruimte voor participatie. Dat vraagt tegelijkertijd ook helderheid. Helderheid van de gemeente over haar rol in trajecten. Bijvoorbeeld in welke rol neemt de gemeente deel aan een initiatief. Wat mag een de samenleving wel of niet van de gemeente verwachten. Het vraagt dat de gemeente dit aan de voorkant van vergroeningsontwikkelingen duidelijk maakt. De inspraakverordening en op den duur de nieuwe participatieverordening zijn hiervoor het vertrekpunt. Ook sluiten we aan op gemeentebrede ontwikkelingen, zoals de “methode Relevant Gesprek”, die vanaf volgend jaar (2022) organisatiebreed wordt uitgerold.

  • Helder en open communiceren: Belangrijk onderdeel van heldere communicatie is ook open communicatie over wat we doen in het openbaar groen. Denk bijvoorbeeld aan het met kaarten inzichtelijk maken van de kwaliteit van bomen en welke bomen er in de komende periode aan vervanging toe zijn.

  • Particulieren aanzetten tot vergroenen: Als bij de inleiding van deze paragraaf al gezegd ligt een groot deel van het verhard oppervlak op particulier terrein. Rond de particuliere terreinen liggen dus grote kansen om verder te vergroenen. Daarom is het belangrijk om ook particulieren aan te zetten tot het verder vergroenen. Daarbij moeten we ook aandacht hebben voor het verlagen van drempels om te vergroenen, zoals het mogelijke extra onderhoud dat bijvoorbeeld een groene tuin of dak vraagt van inwoners. Deze aanpak vraagt een verdere uitwerking, die al loopt via en in samenhang met het Water- en Klimaatadaptatieplan Enschede (Wek).