Samenvatting hoe gaan we er komen

  1. Dagelijks beheer en onderhoud. De rioleringen in Enschede maken we op tijd en goed schoon. De kwaliteit van de riolering wordt onderzocht door de binnenkant van de buizen en putten na te kijken met een camera. Tot nu toe wordt vooral op basis van deze inspecties bepaald of een riool wordt opgeknapt of vernieuwd. Sinds 2016 beheren we de riolen in woonstraten risicogestuurd. Ook kijken we of we werk met werk kunnen maken.

  2. Risicogestuurd beheren. We weten steeds beter hoe ons (grond)watersysteem werkt. Ook weten we beter op welke plekken in onze gemeente de kans op overlast groot is. Daardoor kunnen we op basis van risico’s beslissen waar we aan de slag moeten en/of willen. Dat doen we niet alleen. Elke 4 tot 6 jaar spreken we met betrokken inwoners en organisaties af welke overlast we accepteren. Met hen bespreken we wanneer we wateroverlast en problemen door hitte of droogte niet meer acceptabel vinden. Ook kijken we wat we kunnen doen aan deze situaties en wie dat dan moet doen.

  3. Klimaatbestendig inrichten. Nieuwe gebieden richten we meteen klimaatbestendig in. In dit Water- en Klimaatadaptatieplan geven we aan wat wij een klimaatbestendige inrichting vinden. Ook laten we goede voorbeelden zien. We maken duidelijke regels en richtlijnen en controleren of deze worden gevolgd. Bestaande gebieden maken we klimaatbestendiger op het moment dat we daar aan de slag gaan.

  4. Aansluiten bij natuurlijke systeem. We maken gebieden klaar voor het weer van de toekomst door aan te sluiten bij de natuurlijke kringloop van water. Regenwater laten we zoveel mogelijk de grond inzakken. Bijvoorbeeld in de oude beken die we herstellen. Deze beken voeren ook regenwater af tijdens zware buien en grondwater bij een te hoge grondwaterstand. Ook maken we plekken waar water opgeslagen wordt, zoals wadi’s en verlagingen.

  5. Wijkgericht werken. Als we ergens maatregelen nemen, kijken we wat we nog meer kunnen doen in de omgeving. Soms kunnen we meteen een groter gebied klimaatbestendiger maken of aanpassingen met elkaar te combineren. Als we bijvoorbeeld een straat of wijk aanpakken voor de energietransitie kijken we of dit gebied meteen klimaatbestendiger kan worden ingericht. Kort gezegd: Als een gebied in onze gemeente wordt aangepast, willen we dat deze na afloop beter bestendig is tegen klimaatverandering dan daarvoor.

  6. Samenwerken met inwoners, (water)partners en kennisinstellingen. De plannen voor de veranderingen in wijken of gebieden maken we het liefste samen met woningbouwcorporaties, inwoners, ondernemers, waterpartners, bedrijven voor gas, water en licht en kennisinstellingen. Door samen te werken met andere partijen ontstaan plannen waar veel mensen het mee eens zijn. Ook moedigen we bewoners, ondernemers en organisaties aan om op hun eigen terrein aanpassingen te doen. Hiervoor hebben we vanaf 1 januari 2022 subsidies beschikbaar. Kijk vanaf 1 januari 2022 op GroenBlauwEnschede.nl voor meer informatie.