Uitleg systeem 'infiltreren als het kan en draineren als het moet'. 

In een deel van Enschede komt grondwateroverlast voor in de winterperiode. In die periode is het gewenst de grondwaterstanden tijdelijk wat te verlagen. In de zomermaanden is de grondwaterstand vaak een stuk lager en is er ruimte om regenwater de grond in te laten trekken (infiltreren). Daardoor wordt het grondwater aangevuld. Deze twee situaties, met hogere en lagere grondwaterstanden, kunnen sterk verschillen per locatie en per moment. Daarom is een oplossing dat met beide situaties kan omgaan, dus zowel infiltratie als drainage, erg waardevol voor Enschede. Draineren en infiltreren wisselen elkaar af, afhankelijk van de behoefte. We spreken ook wel van grondwaterregulatie in plaats van draineren en infiltreren. Het aan te leggen systeem regelt zelf de grondwaterstand zonder dat daar menselijk ingrijpen voor nodig is.

Uitwerking oplossingsrichting

Het systeem dat het grondwater gaat regelen en dat het regenwater tijdelijk opslaat, de grond in laat trekken en/of vertraagd afvoert bestaat in principe uit twee onderdelen:

  • Een ondergronds systeem dat zorgt voor het inzamelen van grondwater en het afvoeren van het overschot aan regen- en grondwater.

  • Een bij voorkeur bovengronds systeem met genoeg ruimte voor het opslaan van regenwater.

Daarnaast is het belangrijk dat er een goede structuur van (oppervlakte)water is. Deze kan het water uit het ondergrondse systeem te ontvangen en te bergen en/of af te voeren.

We hebben dit soort systemen al gerealiseerd in Enschede. Daarvan willen we meer inzicht krijgen in de werking door te meten en controleren. Ook zijn we bezig om nieuwe systemen te bedenken. Daar gaan we proefprojecten voor uitvoeren.